Regulaminy

 

REGULAMIN SZKOLEŃ TRAVEL ADVENTURE SCHOOL REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 MAJA 2023 ROKU.

§1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez BT Services sp. z o.o u.. Franciszka Klimczaka 17/80 02-797 Warszawa, KRS 0000561162 zwanym dalej ORAGNIZATOREM określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych.
 2. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.traveladventureschool.pl w zakładce “Szkolenia”.

 

§2

Definicje

Poniższe definicje zawarte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Organizator BT Services sp. z o.o u.. Franciszka Klimczaka 17/80 02-797 Warszawa, KRS 0000561162
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług, w szczególności Szkolenia, przez Organizatora;
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do kierowania motocyklem na którym zamierza odbyć Szkolenie, która spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Szkolenie – usługi dotyczące zachowania się w terenie i nauki jazdy na motocyklach;
 5. Formularz zgłoszeniowy – formularz, którego wypełnienie stanowi wraz z dokonaniem przedpłaty za Szkolenie, podstawę do wzięcia udziału w Szkoleniu;
 6. Oświadczenie – dokument, który potwierdza zapoznanie się przez Uczestnika z Regulaminem Szkolenia oraz Regulaminem Toru i zobowiązanie się do ich przestrzegania;
 7. Regulamin Toru – wytyczne do stosowania podczas pobytu i przemieszczania się na terenie na którym odbywa się szkolenie.

 

§3

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnika do wzięcia udziału w Szkoleniu należy przesłać do Organizatora, korzystając z Formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora
 2. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem do podpisania Oświadczenia Uczestnika, zapłaty za Szkolenie oraz akceptacji regulaminu toru.
 3. Każde Szkolenie ma przewidzianą liczbę wolnych miejsc.
 4. Organizator ma prawo do cofnięcia zgłoszenia Uczestnika, który jest związany w jakikolwiek sposób z działalnością prowadzoną w sposób konkurencyjny wobec Organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia, w tym NW. Ponadto Uczestnik ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie motocykla OC, na którym zamierza odbyć Szkolenie.

 

§4

Opłaty

 1. Warunkiem rezerwacji udziału w Szkoleniu jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego za pomocą formularza internetowego i dokonanie na podstawie formularza wpłaty całości kwoty lub zaliczki w wysokości 50% brutto wartości wybranej usługi. Pozostała część wpłaty powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia.
 2. Rezerwacja miejsca na Szkoleniu jest automatyczna po wysłaniu Formularza zgłoszeniowego i ważna przez kolejne 7 dni. W przypadku nie uiszczenia wpłaty w podanym terminie rezerwacja miejsca zostaje unieważniona, a miejsce na Szkoleniu udostępnione innemu Uczestnikowi. W celu ponownej rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest powtórnie wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty na podstawie wysłanego formularza.
 3. Wpłata, w tym zaliczka, powinna zostać dokonana na konto Organizatora podane na stronie internetowej organizatora. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz termin Szkolenia.
 4. Na żądanie Uczestnika Organizator wystawi rachunek lub fakturę na kwoty uiszczonej wpłaty za udział w Szkoleniu. Faktury wydawane są w ciągu 14 dni od daty zakupu Szkolenia drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail

 

§5

Warunki uczestnictwa

 1. Z przyczyn organizacyjnych niektóre dane, jak godzina rozpoczęcia Szkolenia, mogą ulec zmianie.
 2. Organizator nie odpowiada za warunki pogodowe podczas Szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu lub trasy Szkolenia z ważnego powodu, w tym z braku minimalnej liczby zgłoszeń na określony termin Szkolenia, oraz do poinformowania Uczestników o takim odwołaniu lub przesunięciu najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku odwołania Szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w całości.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik nie może z ważnych powodów uczestniczyć w Szkoleniu w ustalonym terminie, może złożyć pisemny wniosek do Organizatora o zmianę terminu Szkolenia. Wniosek należy wysłać na adres e-mail tas@traveladventureschool.pl. Wniosek o zmianę terminu Szkolenia może zostać złożony tylko raz. Zmiana terminu Szkolenia uzależniona jest od dostępności miejsc w danym terminie. Jeżeli Uczestnikowi nie odpowiada termin wskazany przez Organizatora zastosowanie ma pkt. 5. W przypadku ponownego braku możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty.
 5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu na następujących warunkach:
  a) w przypadku rezygnacji do 14 dni przed terminem planowanego Szkolenia – Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w całości,
  b) w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem planowanego Szkolenia – Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty.
  Uczestnik może zgłosić inną osobę, która weźmie udział w Szkoleniu zamiast niego. Wskazana osoba zobowiązana jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego.
 6. Za datę rezygnacji ze Szkolenia przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji wysłanego do Organizatora.
 7. W przypadkach określonych w pkt. 3 zd. 2 i 5 ppkt. a) Organizator jest zobowiązany do zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika w terminie 7 dni od dnia odpowiednio odwołania Szkolenia albo doręczenie oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia.
 8. Podana cena za udział w Szkoleniu nie obejmuje:
  a) ceny za udostępnienie motocykla na czas Szkolenia,
  b) paliwa i serwisu dla motocykli własnych uczestników,
  c) zakwaterowania,
  d) ubezpieczenia NNW;

 

§6

Uczestnik

 1. Podczas Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń i uwag instruktorów lub upoważnionego personelu Organizatora oraz dostosowania się do Regulaminu Szkolenia i Regulaminu Toru. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na Szkolenie. W przypadku opuszczenia zajęć z winy Uczestnika, nie będzie możliwości ich odrobienia.
 2. Uczestnik zobowiązuje się bezwzględnie stosować do wskazówek instruktora lub upoważnionego personelu Organizatora.
 3. Wysyłając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik zaświadcza, że jest zdrowy, sprawny i zdolny do uczestniczenia w Szkoleniu, posiada umiejętności do poruszania się motocyklem i jest świadom niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą jazda na motocyklu, a udział w Szkoleniu odbywa się na jego własne ryzyko.
 4. Uczestnik oświadcza, że:
  a) posiada ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, na którym zamierza odbyć Szkolenie. Organizator ma prawo do sprawdzenia ważności prawa jazdy,
  b) nie został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz
  c) nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami.
 5. Uczestnik biorący udział w Szkoleniu zobowiązuje się do:
  a) zastosowania kompletnego, przystosowanego do jazdy na motocyklu stroju z ochraniaczami oraz homologowanym kasku (obowiązująca norma: ECE R22-05) zasłaniającym całą twarz. Kask musi być właściwie zapięty. Organizator zaleca stosowanie dodatkowych środków ochrony tj. ochraniacze klatki piersiowej i kręgosłupa oraz buty i rękawice dostosowane do jazdy w terenie, ponadto w razie konieczności strój przeciwdeszczowy,
  b. przestrzegania wszelkich przepisów prawnych, zasad bezpieczeństwa, przestrzegania Regulaminu i Regulaminu Toru, stosowania się do reguł i wskazówek wydawanych przez instruktorów Szkolenia lub upoważnionego personelu Organizatora,
  c. nie brania udziału w Szkoleniu po spożyciu alkoholu lub innych środków dopingujących i stymulujących, w szczególności narkotyków i innych środków odurzających,
  d. poruszać z prędkością max 20km/h na terenie depo toru wyścigowego.
 6. Uczestnik jest świadomy, że na torze oraz w jego bezpośredniej okolicy obowiązuje całkowity zakaz tzw. „popisów”, w szczególności palenie gumy, jazdy na jednym kole, kręcenie bączków
  itp. Organizator w przypadku rażących naruszeń uczestnika zastrzega sobie prawo do nałożenia kary finansowej w wysokości do 2 tys. zł
 7. Uczestnik Szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.
 8. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika ze Szkolenia w przypadku, gdy Uczestnik podczas Szkolenia swoim zachowaniem zagraża innym Uczestnikom, narusza przepisy bezwzględnie obowiązujące, w tym powoduje szkodę na mieniu lub osobie, lub nie przestrzega Regulaminu lub Regulaminu Toru, pomimo uprzedniego upomnienia ze strony instruktora lub upoważnionego personelu Organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych wpłat za Szkolenie.
 9. W przypadku gdy Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własnym motocyklu, ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia motocykla podczas Szkolenia. Pkt 12 stosuje się odpowiednio.
 10. Uczestnik zwalnia Organizatora, instruktorów lub upoważnionego personelu Organizatora od wszelkich roszczeń wysuniętych przez jakąkolwiek upoważnioną osobę (właściciela motocykla) związanych z uszkodzeniem pojazdu, o ile szkoda nie została wyrządzona z wyłącznej winy umyślnej Organizatora instruktorów lub upoważnionego personelu Organizatora.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić podczas Szkolenia, a nie powstały z jego wyłącznej winy umyślnej Organizatora. Uczestnik zrzeka się możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu jakiejkolwiek szkody osobistej lub mienia względem Organizatora, instruktorów lub upoważnionego personelu Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Szkolenia obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 14. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania podczas Szkolenia.

 

§7

Motocykl i wymagania techniczne

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników turystycznych motocykli typu Adventure i pokrewnych. Motocykle powinny być wyposażone w opony przystosowane do jazdy terenowej. Uczestnik powinien zapewnić sobie zapas paliwa na 150 – 200km, bez konieczności tankowania motocyklu do pełna.
 2. Motocykl musi posiadać podczas Szkolenia ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC oraz spełniać warunki techniczne dopuszczenia do ruchu dla danego typu pojazdu, np. w zakresie głośności wydechu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przyjazdu na Szkolenie sprawnym motocyklem nie stanowiącym zagrożenia zarówno dla Uczestnika, jak i pozostałych osób biorących udział w Szkoleniu. W przypadku przyjazdu motocyklem niespełniającym w/w warunku Uczestnik nie zostanie dopuszczony do wzięcia udziału z Szkoleniu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty.
 4. W przypadku uszkodzenia motocykla podczas Szkolenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu jazdy, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do dalszej części szkolenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty.

 

§8

Zgody

 1. Uczestnicy wysyłając Formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby Szkolenia i w celach marketingowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Z tego tytułu Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.
 2. Uczestnicy wysyłając Formularz zgłoszeniowy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wydawanych Uczestnikom podczas Szkolenia zachowuje Organizator, w związku z czym wszelkie powielanie materiałów szkoleniowych lub ich przekazywanie osobom trzecim jest zabronione i wymaga zgody Organizatora. W przypadku naruszenia tego postanowienia Organizator będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych.
 3. Zabrania się filmowania i nagrywania całych lub fragmentów Szkolenia oraz samych Uczestników, instruktorów lub upoważnionego personelu Organizatora podczas Szkolenia, Organizator ma prawo wykonywać zdjęcia i nagrania wideo Uczestnikom oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych i edukacyjnych. Uczestnik wysyłają Formularz zgłoszeniowy wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach lub nagraniach wideo i że Organizator nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć lub filmów wideo do celów reklamowych i edukacyjnych przez Organizatora. Jeżeli Uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

§9

COVID

 1. Udział w Szkoleniu może wziąć osoba, która nie obserwuje u siebie objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, nie jest objęta kwarantanną lub izolacją, nie miała w przeciągu czternastu dni przed planowanym terminem Szkolenia kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 2. W przypadku objęcia Uczestnika kwarantanną lub izolacją albo wystąpienia u niego objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, a które to okoliczności uniemożliwiają rozpoczęcie lub kontynuowanie Szkolenia, Organizator wymaga przedłożenia przez Uczestnika stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza albo sanepid. W takim przypadku zastosowanie ma § 5 pkt. 4.
 3. W sytuacji ograniczenia działalności Organizatora lub jej całkowitego zamknięcia w wyniku restrykcji zastosowanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, z powodu siły wyższej, w szczególności wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 oraz na skutek jego rozprzestrzeniania się, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Adres korespondencyjny Organizatora: BT Services sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa tas@traveladventureschool.pl
 3. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty zakończenia Szkolenia. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do siedmiu dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Uczestnika w Szkoleniu strony będą rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia, roszczenia i spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie. W przypadku zmiany Uczestnik zostanie o nich poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.